Ons onderwijs

Ons onderwijs.
OBS De Buyne is een “TOM, onderwijs anders”-school, kortweg een TOM-school. TOM staat voor Teamonderwijs Op Maat.
Wij zijn een kleine dorpsschool. Ons gebouw, bestaande uit 3 lokalen, een speellokaal en een leerplein, ligt enigszins verstopt in het dorp.
De school vult zich onder schooltijd met de aanwezigheid van, op dit moment, ruim 50 kinderen en hun leerkrachten. Er wordt hier gewerkt, geleerd, geroezemoesd… net als op elke andere school. Tot zover niets bijzonders.
Wie onze school binnen loopt en rustig de tijd neemt om te kijken ziet dat de school toch niet zo gewoon is als je op het eerste gezicht zou denken:

Op OBS De Buyne staan de deuren van de lokalen open.

 • Op het centrale leerplein werken kinderen vanaf groep 3 aan hun taak. Soms samen, soms alleen.
 • Er is een leerkracht die kinderen begeleidt op het leerplein: kinderen die daar om vragen krijgen hulp, de leerkracht geeft instructie aan kleine groepjes.
 • Er is een rekenlokaal, er is een taallokaal.
 • Elke dag geeft een bovenbouw-leerkracht instructie aan de kinderen van groep 4 t/m 8.
 • De kinderen krijgen met hun groep instructie op nieuw aan te leren stof.
 • Elke leerkracht heeft zijn of haar eigen vakgebied.
 • De leerkrachten zijn vakleerkrachten. Leerkrachten met brede kennis én gespecialiseerd in een vakgebied, te weten rekenen, taal/spelling of technisch en begrijpend lezen.
 • In het onderbouw-lokaal wordt onderwijs gegeven aan de kinderen van groep 1, 2 en 3.
  Kinderen krijgen daar instructie op hun eigen niveau, van hun eigen onderbouw-leerkracht
 • Het onderwijs aan kleuters is opgedeeld is fases. Instructie wordt aan de hele groep gegeven, de verwerking gebeurt volgens de fases. Elk kind op zijn of haar eigen niveau, begeleid naar de behoefte van het kind.
 • Kinderen leren coöperatief: in verschillende werkvormen worden kinderen uitgedaagd te denken, te delen en uit te wisselen. Elk kind levert zo een bijdrage aan het proces.

Waarom deze vorm van onderwijs?

Als team hebben we steeds de behoefte ons onderwijs te ontwikkelen.
In onze zoektocht naar goed en beter onderwijs hebben we gemerkt dat we de traditionele schoolorganisatie los wilden laten.
We willen het onderwijs beter afstemmen op de leerbehoeften van kinderen door klassen doorbrekend te werken. Kinderen kunnen instructie volgen met hun basisgroep, maar het volgen van instructie op een ander niveau dan op basis van leeftijd mag worden verwacht is ook mogelijk. Leergroepen kunnen wisselen per vakgebied.
We werken aan betekenisvol en actief leren. Kinderen leren van en met elkaar. Niet de methoden zijn leidend, maar de leerlijnen.
In onze school is de leerkracht begeleider, coach en mentor van de kinderen.
Het team deelt de verantwoordelijkheid voor werkelijk alle kinderen. Alle kinderen zijn “onze” kinderen.
Op OBS De Buyne hebben de leerkrachten kennis van de leerlijnen en de leerdoelen, waardoor we de methodes (deels) los kunnen laten.
Leerdoelen kunnen we omzetten naar betekenisvolle activiteiten.
We weten dat er verschillende soorten kennis zijn, zoals inzichten, feiten en vaardigheden. We werken eraan steeds de juiste aanpak te hanteren.

Onze plannen voor de toekomst:
Verder ontwikkelen van de sturing van het onderwijsproces. Van leerkracht gestuurd naar gedeelde sturing door de leerkracht en het kind.
Het gericht voeren van gesprekken met kinderen over hun eigen vorderingen en leerwensen.
Meer gebruik maken van de mogelijkheden van het internet bij de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis)
Inspelen op de leerstijlen van de kinderen. Aanbieden van verwerkingsoefeningen volgens het principe van meervoudige intelligentie.
Betrekken van de kennis van ouders in ons onderwijs, bijvoorbeeld door ouders te laten vertellen over hun vak- of kennisgebied
Het creëren van een krachtige leeromgeving door de introductie van uitdagende hoeken.

Om een idee te krijgen van TOM onderwijs in de praktijk hieronder een video van de basisschool De Diamant.