Ouders

AT DOET DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ?

De MR ( – Medezeggenschapsraad – ) is ingesteld door de minister van Onderwijs, omdat deze van mening is dat alle betrokken partijen mee moeten praten, als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. In het basisonderwijs bestaat de MR uit teamleden en ouders met een fifty-fifty verdeling;  in ons geval van beiden drie.
De rechten van de MR staan beschreven in de “Wet Medezeggenschap Scholen “(2007)  en ze bestaan hieruit, dat de MR meepraat met alles wat met de school te maken heeft. Dat betekent dat het schoolbestuur punten voorlegt aan de MR, maar deze kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.
Tevens is de MR verplicht betrokkenen op de hoogte te stellen waar hij mee bezig is geweest. Bij de MR van obs De Buyne gebeurt dit op de zakelijke ouderavond, die ieder najaar gehouden wordt. De leden van de MR zijn van mening, dat berichtgeving naar ouders toe beter kan en daarom hebben we besloten om regelmatig een stukje in de nieuwsbrief te zetten en  de vergaderdata en de notulen van de vergaderingen  op de website van de school te publiceren. Verder willen we u er op wijzen, dat u altijd punten kunt inbrengen in de vergadering en/of aanwezig kunt zijn.

leden van de MR:

Lida Harkema Secretaris  
Connie van Velzen Penningmeester  
Harry van Grazen Lid personeelsgeleding  
Henk Scheef Lid oudergeleding